Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

mandag 31. august 2015

Rull ut den røde løperen for læreren!

Brit og Sylvi under Trolltreet på Digerud. 
Foto: Sofie Wollbraaten
Tid for handling,  ikke bare ord. Skolen vår fortjener bedre!


Sylvi Ofstad Samstag og Brit Østby Fredriksen - 1. og 2. kandidat Frogn SV

Den 26. august redegjør Frogn Arbeiderparti i Amta for sitt syn på satsningsområder som er nødvendig for å skape en enda bedre skole i Frogn.Vi i Frogn SV er enig i tiltakene som blir foreslått, og som er nødvendige.
Med utgangspunkt i lærerstreiken i fjor påpekes det at tilliten til lærerne må gjenreises og at lærerne må få tid til de pedagogiske oppgavene med elevene og mest mulig slippe administrativt papirarbeid.

Frogn SV brenner etter å komme i gang og fremmet derfor den 3.11.2014 følgende forslag i kommunestyret: «Utdanningsforbundet/lærerne streiket bl.a.mot byråkratiseringen av lærerrollen. For å motvirke en slik byråkratisering foreslår Frogn SV: Det nedsettes et (tverrpolitisk utvalg) med formål å se hvordan lokale tiltak kan bidra til at lærerne får mer tid til å forbedre undervisningen slik at den blir bedre. Utdanningsfobundet/lærerorganisasjonen i Frogn inviteres til å være med i utvalget.» Tiltaket ble ikke støttet av Arbeiderpartiet, heller ikke Høyre, selv om det samsvarte med et pilotprosjekt anbefalt av kunnskapsminister Røe Isaksen.

Hadde det blitt flertall for tidstyvforslaget, kunne det vært iverksatt dette skoleleåret!
Den 26. august 2015 fremmer Kjell Monsen/Frogn SV i formannskapet et tilsvarende forslag som også stemmes ned av de samme partiene,.
Utfordringen er hvordan vi sørger for at alle elever får med seg den kunnskapen de trenger for å mestre både arbeidslivet – ja selve livet. Derfor er det nødvendig å pusse støvet av skolens formålsparagraf. Den handler om hele mennesket, men i dagens skole er skolens oppdrag i for stor grad redusert til det å score godt på de mange testene. 
Det har sine konsekvenser.

Faresignaler er det mange av. Barn og ungdom som gruer seg for å å på skolen, elever som isolerer seg og prøver å bli «usynlige», ensomhet og følelsen av å ikke lykkes for å nevne noe. Ungdata – undersøkelsen fra 2014 fokuserer på depressiv-tendensen blant dagens 16-åringer. Denne forklares ofte med «generasjon prestasjon» - at de unge skal prestere på så mange områder; utdanning og karriere, utseende og idrett, venner og sosiale medier. Andelen av depressiv ungdom er omlag dobbelt så høy for jenter som for gutter.

Frogn SV mener det er mulig å gjøre noe for å redusere de omtalte konsekvensene. Nyere forskning viser til at ensomhet er hovedgrunnen til frafall i den videregående skolen. Innsatsen må settes inn allerede i barnhagene ved bl.a. å innføre en lenge etterlengtet bemanningsnorm. Vi vil arbeide for at barnehagene har en voksen per 3 barn under 3 år og en voksen per 6 barn over 3 år. Dessuten må det satses på større lærertetthet, en lærer per 15 elever i grunskolen, klasse 1 – 4, og en lærer per 20 elever i de neste klassetrinn. Grunnskolen har førsteprioiritet.

Relasjonbygging er grunnleggende viktig. Relasjonen lærer/elev og elev/elev forutsetter flere lærere i klasserommet som kan se og ha tid til å følge opp hele mennesket. En undersøkelse foretatt av Pedagogisk institutt ved NTNU viser at ensomhet er en større årsak til frafall i videregående, enn foreldrenes utdanning og karakterene fra grunnskolen.
I tillegg til tidlig innsats er det viktig å ha et best mulig samarbeid mellom foreldre, barnehager og kommunen.

Lærerne må få tillit for sin profesjonalitet, for sin kunnskap om barn og ungdom, de må styre mer i skolehverdagen, og ikke underlegges testregime etter testregime. Frogn SV utfordrer Frogns politiske partier til å støtte våre forslag om etablering av et utvalg for å kneble lokale tidstyver for lærere, en bemanningsnorm i barnehage og en god lærertetthet i skolen vår.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar