Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

tirsdag 28. juli 2015

Broa vi ikke vil ha - og hvorfor

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag Alle foto: Sofie Vega Wollbraaten

Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Bro og tunnel-debatten raser igjen. De som ønsker bro, ser ikke de menneskelige og landskapsmessige verdiene vi mister ved dette alternativet. De har en klokkertro på at teknologien skal hjelpe oss greit og kjekt over Oslofjorden for å slippe å bruke en tunnel som mange mener ikke er sikker. Den siste ulykken i Skatestraumtunnelen i Bremanger i Sogn og Fjordane skremte selvsagt folk som hater tunneler, og bekymrer alle oss andre.

Bli med oss på en vandring på Digerud og se hva motorvei og brohode raserer:

mandag 27. juli 2015

Broa vi ikke vil ha!


Berørt hilsen fra Line Digerud Waagsaas som med mann og barn nylig har tatt over Søndre Digerud gård

lørdag 25. juli 2015

Frogn kommunes barnehager trenger et kraftig løft. Vi trenger en politisk dugnad!


Kommunebarometeret - en vekker for Frogn kommune.  Trenger vi en politisk dugnad?

Kommunebarometeret tar pulsen på hvordan kommunenes tjenestetilbud fungerer. Hva går godt og hva som går mindre godt - eller rett og slett dårlig. Kommunal rapport har offentliggjort årets barometer og rangert landets kommuner etter utførte tjenester.  Ås og Nesodden kan notere seg positiv utvikling og har offentliggjort kommunens resultater. Tilsvarende informasjon er ikke vist for Frogn. Å sammenligne Frogn med Nesodden er av interesse, spesielt med tanke på grunnskole og barnehage. Kommunebarometeret har rangert Nesodden som nr 14 og Frogn som nr 32 når det gjelder grunnskoler.


torsdag 23. juli 2015

Frogn SV sitt program for kommunevalget 2015

Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med plass til alle!

For å sikre neste generasjon en god framtid vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir
en kommune som
• tar vare på natur og miljø
• gir like muligheter til alle
• fordeler godene rettferdig
• løser oppgavene i fellesskap

Frogn SV vil stimulere til bred deltakelse i utviklingen av lokalmiljøet. Det er viktig at folk og interesseorganisasjoner som blir berørt av politiske vedtak, får anledning til å være med før beslutninger tas. Særlig gjelder dette saker som berører folks livssituasjon og nære miljø. Vi arbeider for økt respekt for menneskeverdet, toleranse og livssynsfrihet. Det er viktig å støtte humanitære og frivillige organisasjoner og deres arbeid overfor barn, ungdom og eldre.  Frogn SV mener at alle skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.  SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti og vil kjempe for likeverd i samfunnet. Kampen for likelønn og lovfestet rett til heltidsarbeid må være en bærebjelke i det feministiske arbeidet i samfunnet.

mandag 13. juli 2015

Mobbing - handler ikke om skolen - men om samfunnet, sier Anne Berit Millstein

Ja - det finnes mobbing på skoler og i arbeidslivet.  Jeg er lei av å lese at i den skolen er det meget mobbing.  Det handler ikke om skolen i det hele tatt. Det handler om samfunnet!
Holdninger til hverandre = voksen standard! Det handler om et samfunn hvor man driver med drittslenging, respekten for andre er blitt borte, og så får du klare deg selv!
Jeg er ingen forsker, men jeg har jobbet med mennesker i 25 år, og har observert meget. Kulturen har forandret seg. Det behøver ikke å være negativt, men når det ender med mobbing…
La meg komme med eksempler.tirsdag 7. juli 2015

Rolleforståelsen til politikerne - er den god nok?

Politikernes rolleforståelse i Frogn kommunes viktigste politiske utvalg. 

Venstre har reist en debatt i Amta som vi alle bør engasjere oss i. Venstre mener at hovedutvalget for oppvekst, omsorg og  kultur (OOK) kan deles for at utvalget kan ha bedre diskusjoner om skole- og barnehagesaker.  

- Viktige saker blir lagt fram som orienteringssaker, alternativer blir aldri fremmet av administrasjonen og den politiske styringen er kraftløs, hevder Venstre. Dette, sammen med saksmengden, er i hovedsak grunner som oppgis for å endre utvalgsstrukturen. Venstre etterlyser også engasjement fra foreldrene for å få til en bedre skolepolitikk.


fredag 3. juli 2015Nei til søndag som hverdag!


Noen må jobbe på søndag fordi det er viktig. Politi, sjukehus, brannvesen må fungere hele tida. Men butikker og kjøpesentre må ikke holdes søndagsåpne.  Det står ikke om liv og død at vi kjøper sko og sminke på søndager. Folk som jobber i butikk trenger også fri og tid til å være sammen med barna sine.


torsdag 2. juli 2015

Kommunereformen - nå må du si hva du mener!


Kommunereformen - vil vi virkelig bli større - og med  hvilke kommuner?

Frogn kommune med nesten 16000 innbyggere er stor nok til å stå på egne bein.  En sammenslåing med en, eller flere nabokommuner, vil etter Frogn SVs mening bidra til å svekke et godt fungerende lokaldemokrati. I tillegg vil det svekke innbyggernes nærhet og tilgjengelighet til og kvalitet på tjenester. Fagforbundet mener at en sammenslåing innebærer sentralisering av viktige funksjoner. Det er innbyggere og næringsliv i sammenslåtte kommuner  som må betale prisen, i form av mindre omsetning, lavere eiendomsverdier og færre arbeidsplasser.