Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

torsdag 10. september 2015

Frogn SV jakter på tidstyver i Frogns skoler

Stort flertall i kommunestyret 7 september om å følge opp forslaget til Kjell Monsen om å gi lærerne tid til å undervise.

Her er Kjells innlegg:


Lærerne har en viktig og givende jobb. Norges fremtid er i barnehagene og skolen, og lærernes oppgave er å sørge for at elevene lykkes, hver på sitt plan. Men stadig flere arbeidsoppgaver legges på lærernes bord uten at noe tas bort. Når lærerne også må være kontormedarbeidere, vaktmestere, renholdere og rapportskrivere, blir det for lite tid igjen til den faglige oppfølgingen av barna og elevene.

I fjor streiket lærerne. Parolene var bl.a. «La lærerne være lærere» og «Mer tid til elevene». Siden streiken ble løst har vår kunnskapsminister sagt at det må jobbes med tidstyvproblematikken både sentralt og lokalt. Nestleder i utdanningskomiteen, som er fra Venstre, har i et intervju i fagbladet Utdanning uttalt det samme. AP`s Trond Giske har også engasjert seg.


Jeg har nettopp mottatt en liste fra Utdanningsforbundet lokalt, der de lister punktvis opp følgende rundt tidstyveri og arbeidsvilkår:

1.      Det er viktig at ledelsen ved skolen prioriterer slik at utviklingsarbeid, rapporteringsarbeid og vurderingsarbeid blir lagt på et overkommelig og hensiktsmessig nivå.

2.      Innføring av nye digitale systemer/plattformer fører til dobbeltarbeid siden man må jobbe med de gamle plattformene parallelt med de nye.

3.      Det oppleves som at noe av rapporteringen og kartleggingen rundt elevene ikke er hensiktsmessig. Dette fordi man ikke har tiltak å sette inn rundt de som trenger det.

4.      Lærerne har ikke tilgang til det nye arkiveringssystemet. Fører til mye dobbeltarbeid med hensyn til at de må henvende seg til administrasjonen for innsyn.

5.      Lærerne ønsker mer tid til underveis-vurdering – dvs. tid til samtale og refleksjon med den enkelte elev i undervisningssituasjonen. Lærerne opplever at dette gir best læringseffekt.

6.      Lærerne mener at det ikke-pedagogiske arbeidet som vasking av pulter, papirsøppeltømming, oppheng av utstyr, bæring av pulter og stoler er økende. Selv om det ikke er et direkte pålegg om dette, må noen gjøre det. Det er dårlig utnytting av pedagogisk personale  at de må bruke sin tid til dette.

7.      Melding til PPT og andre støttefunksjoner. Lang og komplisert saksgang. Ønske om å øke ressursene til god grunnbemanning slik at man kan få tid til bedre tilpasning av undervisning og da slippe å henvise elever til støttefunksjoner.

8.      Viktig at elevene har rene og ryddige undervisningslokaler. Dette krever et godt renhold og godt vedlikeholdte skoler med et ryddig ute- og innemiljø.

9.      Det er også uttalt ønske om økt daglig tilstedeværelse av ledelse rundt de pedagogiske kjerneoppgavene.

Utdanningsforbundet oppfordrer kommunene om å jobbe med dette også lokalt.

Vårt forslag, med et tillegg i parentes, er likelydende som i formannskapet: «Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som skal se nærmere på lærernes arbeidsvilkår (- i forhold til tidstyvproblematikken)». I formannskapet fikk forslaget kun SV`s og V`s stemmer.
I kommunestyret ble det flertall for at rådmannen skal legge fram en sak for Hovedutvalget for Oppvekst, omsorg og kultur. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar