Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

torsdag 23. juli 2015

Frogn SV sitt program for kommunevalget 2015

Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med plass til alle!

For å sikre neste generasjon en god framtid vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir
en kommune som
• tar vare på natur og miljø
• gir like muligheter til alle
• fordeler godene rettferdig
• løser oppgavene i fellesskap

Frogn SV vil stimulere til bred deltakelse i utviklingen av lokalmiljøet. Det er viktig at folk og interesseorganisasjoner som blir berørt av politiske vedtak, får anledning til å være med før beslutninger tas. Særlig gjelder dette saker som berører folks livssituasjon og nære miljø. Vi arbeider for økt respekt for menneskeverdet, toleranse og livssynsfrihet. Det er viktig å støtte humanitære og frivillige organisasjoner og deres arbeid overfor barn, ungdom og eldre.  Frogn SV mener at alle skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.  SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti og vil kjempe for likeverd i samfunnet. Kampen for likelønn og lovfestet rett til heltidsarbeid må være en bærebjelke i det feministiske arbeidet i samfunnet.Frogn SV vil i valgperioden 2015-2019 legge vekt på saker knyttet til miljø, vern om marka, fjorden og vårt enestående bygningsmiljø i gamle Drøbak.  Parallelt vil Frogn SV fremme en sosial boligpolitikk, en god integrering av flyktninger og stå fast på en skolepolitisk plattform som beholder dagens struktur, gir flere lærere per klasse og som fastsetter en bemanningsnorm for barnehager.  Eldre og syke skal tas godt vare på både faglig og sosialt i vår kommune. Derfor ønsker Frogn SV å styrke hjemmetjenesten, ha en gratis hjemmesykepleie og beholde Grande som en omsorgsbolig for eldre. 

Av viktige miljøpolitiske saker er en handlekraftig oppfølging av kommunens klimamelding, vern om kommunens rike naturmangfold og truete arter og sikre strandsonen mot videre utbygging. Kommunen har som mål å redusere klimagassene med 50 prosent innen 2030 ut fra 1990 tall. Dette betyr at tiltakene i klimameldingen må gjennomføres raskere og med et budsjett som gjenspeiler alvoret i situasjonen. 

Den nye regjeringen har satt i gang arbeidet med en kommunereform. Kommunene skal vurdere sammenslåing med en eller flere nabokommuner.  Frogn SV ønsker å beholde dagens kommunegrense.  En sammenslåing med en, eller flere nabokommuner, vil etter Frogn SVs mening bidra til å svekke et godt fungerende lokaldemokrati. I tillegg vil det svekke innbyggernes nærhet og tilgjengelighet til og kvalitet på tjenester.  Kommunesammenslåing er en gjennomgripende samfunnsreform, og vil gripe inn i innbyggernes liv og virke, og derfor vil Frogn SV at det foretas en rådgivende folkeavstemning slik Stortinget har gitt anledning til. 

Frogn SVs hovedutfordringer:
·         motvirke privatisering av kommunale tjenester og arbeidsplasser
·         ingen sammenslåing av Frogn med andre kommuner
·         juridisk bindende markagrense i tråd med forslaget til Frognmarkas venner
·         sørge for kartlegging av kommunens naturmangfold før utbygginger finner sted
·         følge opp og bedre kommunens klimaplan, bl.a. ved å ansette en klimasjef for å koordinere tiltak for alle kommunens enheter
·         hovedfokus på barn og unges oppvekstsvilkår bl.a. gjennom å beholde dagens skolestruktur og sikre gode bemanningsnormer i skole og barnehager
·         lik lønn for likt arbeid som del av kommunens personal- og likestillingspolitikk
·         øke støtten til krisesenteret i Ås og gi behandling til utøvere av vold
·         utarbeide en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner
·         arbeide mot alle overgrep og bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell legning og/eller kjønnsuttrykk
·         direkteforbindelse med offentlig transport mellom Frogn og A-hus
·         sørge for at Ski sykehus blir et godt lokalmedisinsk tiltak innenfor vedtatte budsjetter
·         prioritere boligutbygging i sentrumsnære arealer som Seiersten - Dyrløkke og en tilsvarende utvikling i Dal – Brevik området
·         Kolstad-Klommestein og Holt området bygges ikke ut, omgjøres til et LNF-område og blir en del av en markaplan
·         sørge for at den nye områdeplanen for gamle Drøbak fortsatt blir en verneplan og ikke bare en utviklingsplan
·         styre næringspolitikken slik at bedrifter som gir mange, arealeffektive og innovative arbeidsplasser etableres på rett sted
·         gå imot bruk av regjeringens nye arbeidsmiljølov
·         gå imot søndagsåpne butikker uteom Drøbak sentrum

Frogn SV vil at kommunen legger til rette for:
·         universell utforming slik at alle med funksjonshemning kan delta på lik linje med andre
·         en prøveordning for stemmerett for 16-åringer for å skape større interesse for politisk arbeid og gi høyere valgdeltakelse
·         å følge opp Redaktørforeningens kritikk av Frogn kommunes informasjonsstrategier og etiske retningslinjer som hindrer ansattes ytringsfrihet, medbestemmelse og retten til å delta i samfunnsdebatten
·         at kommunen samarbeider aktivt med alle organisasjoner/foreninger i saker som angår dem, og som er av felles interesse for Frogns innbyggere
·         å styrke kommunikasjonsarbeidet overfor ulike etniske minoriteter

Et multikulturelt samfunn

Det er en stor ressurs for kommunen å ha et stort mangfold blant innbyggerne. Både kulturlivet, utdanningsmiljøene og kommunale arbeidsplasser må avspeile dette. Et inkluderende samfunn må både godta forskjellige gruppers rett til å være annerledes enn majoriteten, og legge til rette for at alle skal kunne delta i fellesskapet.

Et fungerende og levende flerkulturelt samfunn betyr at representanter for ulike minoriteter deltar på alle nivåer i samfunnslivet.  Minoriteter må få kunnskap om og forståelse for hvordan det norske demokratiet fungerer, slik at alle kan delta.  

Det er i dag globalt registrert mer enn 50 millioner mennesker på flukt av ulike årsaker som krig, terror eller mangel på grunnleggende menneskerettigheter.  Konflikten i Syria og Midtøsten tilsier at Norge må ta sin del av flyktningstrømmen. SV støtter mottak av 10000 syriske flyktninger i perioden 2015 og 2016.   Samtidig er det viktig at flyktninger som allerede sitter i mottak, og som har fått oppholdstillatelse, bosettes raskt i en kommune. Frogn kommune har i 2013 besluttet at 20 flyktninger inklusive opptil 4 enslige barn og unge bosettes i Frogn i 2014, og at 30 flyktninger bosettes i perioden 2015 – 2016.  Dette tallet må økes uavhengig av regjeringens beslutninger.

SV vil
·         at informasjon til minoriteter gjøres tilgjengelig på flere språk, også via nettet
·         å bosette flere enslige mindreårige asylsøkere i året
·         arbeide mot rasisme og diskriminering i alle fora.  Frogn kommune erklæres som en rasismefri sone
·         øke mottak av flyktninger og bidra til bosetting av flere syriske flyktninger
·         arbeide for at minoriteter er representert i alle folkevalgte organer
·         arbeide for økonomisk støtte til start og drift av organisasjoner som arbeider for etnisk likestilling
·         arbeide for et betydelig økt startlån til boligkjøp for bl.a. flyktninger med oppholdstillatelse 

AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING
Arealressurser er etter hvert et knapphetsgode i en region med voldsom befolkningsvekst. Selv om kommunene i Follo er mange og ulike, er det flere utfordringer som må behandles i fellesskap for å få til de mest miljøvennlige løsninger. Frogn SV mener at areal- og transportplanlegging må samordnes på en mer forpliktende måte. For å redusere privatbilisme og styrke mer miljøvennlige transportformer trengs det et styrket samarbeid på tvers av kommunegrensene. Det plansamarbeidet som i dag skjer mellom Oslo og Akershus vil danne grunnlaget for en bedre samordning av arealpolitikken i follokommunene. Det er nødvendig å se utbygginger til bolig og næring i sammenheng med god tilgang til kollektivtransport. Plansamarbeidet oppfordrer kommunene til å bygge sentrumsnært for å hindre mest mulig bilbruk og for å spare landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF).

SV vil
·         arbeide for å bedre kollektivtilbudet i hele Frogn kommune, og særlig i aksen syd-nord-syd, for hele Follo og fra Frogn til Oslo. Viktige virkemidler er hyppigere avganger og lavere priser
·         arbeide for en ringbuss i Frogn med hyppige avganger
·         arbeide for å opprette et kollektivtilbud fra Frogn til A-hus og tilbake
·         at det skal opprettes offentlige parkeringsplasser for pendlere (innfartsparkering) både for bilister og syklister. Busser, busslommer og skur må tilpasses kravene til universell utforming
·         sørge for et nett av sykkel- og gangveier i boligområder slik at barn og unge kan sykle trygt til skoler og andre aktiviteter i sitt nærområde
·         prioritere ny tunnel framfor bro over Oslofjorden for å sikre det unike fjordmiljøet og Frognmarka nord.
·         arbeide for en fjordekspress Drøbak-Oslo og retur
·         arbeide for en bedre samordning av arealpolitikken i Follo
·         at det skal bygges sentrumsnært for å spare landbruks-, natur- og
friluftsområder og for å redusere biltrafikken

UTBYGGING, VERN OG LANDBRUK
Naturressurser og miljø i Frogn som det er viktig å ta vare på, er natur- og friluftsområdene langs strandsonen og i Frognmarka. Viktig er det også å sikre Frogn som et rikt kulturlandskap med et aktivt landbruk. Det er nødvendig å styrke utviklingen av Drøbak sentrum og ikke minst bidra til at vernesonen for Gamle Drøbak ikke svekkes.

Store naturområder i vår kommune er nå båndlagt til utbygging. Det er av stor betydning at nåværende og fremtidige generasjoner har mulighet til rekreasjon i naturområder i  eget nærmiljø.  Folkehelsemeldingen legger stor vekt på forebyggende aktiviteter i nærmiljøet. Sikring av gode og store nok turområder er viktig, samtidig som det å gå tur i skog og mark er gratis for alle. 

Frogn har som jordbrukskommune spesielt gode dyrkingsforhold, og har derfor et stort ansvar for å sikre de kommende generasjoner dyrkbare arealer til matproduksjon. Opprettholdelse av jordbrukslandskapet er en tusenårig tradisjon i vår kommune, og må vernes om.  Flere plante- og dyrearter har sitt livsopphold knyttet til kulturlandskapet.  I Frogn kommune er rundt 74 prosent av strandsonen innenfor 100 metersbeltet utbygget. Det er derfor viktig å være restriktive med dispensasjoner.

Kommunen må kartlegge sitt biologiske mangfold for å kunne sikre viktige økosystemer og truede arter.  Miljøet omfatter alt vi har rundt oss, både over og under vann. Oslofjorden er viktig for Frogn og trues gjennom forurensninger, utsetting av fremmede arter som østers, ødeleggelse av oppvekstområder for fisk og utbygginger i strandsonen.

SV vil
·         sikre allemannsretten til kommunens strandområder innenfor 100 metersbeltet
·         utarbeide en kommunal strandplan for Frogn som tar vare på strandsonen
·         sikre dyrka mark i Frogn og bevare et aktivt landbruk i kommunen
·         sikre varig vern av det spesielle biologiske mangfoldet i Frogns gjenværende naturområder i områder som blir foreslått utbygget
·         kartlegge det marine miljøet med hensikt å opprette en marin naturpark i Oslofjorden
·         sørge for at vernesonen for bekker og vassdrag blir 100 meter på hver side som anbefalt i lovverket, og ikke 50 meter som i dag
·         opprettholde alle bekker og tjern i naturlige tilstand. Ved utbygging av nye områder skal man søke å gjenåpne bekkedrag som tidligere er lukket 
·         være pådriver for å gjennomføre den planlagte markaplanen i Frogn med juridisk bindende markagrenser.
·         at forvaltning av natur- og kulturlandskap må ses i en regional sammenheng. Det er derfor viktig å få utarbeidet en markaplan for Follo
·         arbeide for å etablere en sammenhengende grønn korridor fra Vestby til Nesodden som en del av en markaplan
·         arbeide for at kysten mot Oslofjorden og Bunnefjorden beholder sitt grønne preg
·         arbeide for at kommunen fører en bærekraftig skogpolitikk iht Levende skog standarden. 
·         arbeide for å kjøpe Brunskogen og bevare den for framtida. Etablere den som "barneskogen"
·         fortsatt gå imot at det gjøres store inngrep i verneverdige natur- og kulturlandskap
·         gå imot inngrep som går utover verneverdig natur og kulturlandskap
·         arbeide for å beholde og utvide Drøbak som antikvarisk spesialområde
·          arbeide for vedlikehold av eksisterende stier
·         at fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som rekreasjonsområde
·         for alle
·         at naturmangfoldet må sikres for framtidaEN NY KLIMA- OG ENERGIPOLITIKK
I kommunens klimamelding heter det at kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 ut fra 1990 tall. Dette er bra, men krevende.
Klimagassutslipp og økende energiforbruk er blant vår tids største miljøutfordringer. Vår ressursbruk har lokale og regionale effekter og bidrar også til globale endringer. 
Klimaendringene vil på sikt skape uholdbare tilstander for natur og miljø over hele jordkloden. Størst vil ødeleggelsene være i fattige land men også nordområdene vil merke naturødeleggelsene i form av ekstremvær og flom.  Issmeltingen i Arktis er et varsel om at alle med gjøre sitt for å stanse klimautslippene. Årsaken til økningen av klimagasser i atmosfæren er menneskets bruk av fossilt brensel som olje, gass og kull samt avskoging. FNs mål - også Norges - er at den globale temperaturøkningen må holdes under 2 grader (C) for å unngå farlige klimaendringer.  Målinger viser at temperaturen i atmosfæren økte med 0,85 grader fra 1880 til 2012. Denne trenden fortsetter fastslår FNs klimapanel og vil utvikle seg i en farlig retning med en temperaturøkning på opp mot 4-6 grader innen 2100 om det ikke gjennomføres drastiske tiltak allerede nå.

Frogn SV mener at alle kommuner må jobbe hardt for å stanse de menneskeskapte klimagassutslippene, og det må gjøres ved å sette klare og ambisiøse mål. Kommunen har i handlingsplanen for 2015 fulgt opp sin klimamelding ved å organisere tiltak som kan bidra til klimareduksjoner på alle kommunens enheter. Dette er etter SVs mening ikke tilstrekkelig da budsjettene som følger tiltakene, er lave og organiseringen av arbeidet er fragmentert.

SV vil
·         ansette en høyt kvalifisert klimasjef som koordinerer arbeidet med klimatiltakene i kommunens handlingsplan
·         bidra til at Frogns klimaplan i perioden 2015-2019 blir systematisert for handling innen de områdene kommunen har mest påvirkningskraft som utskifting av gammel bilpark, avfallshåndtering, energikrav til både gamle og nye kommunale og private bygninger 
·         opprette klimaregnskap og budsjett som legges fram og vedtas årlig
·         at Frogn skal bli en kommune som ser klimatiltak som nødvendig arbeid lokalt/regionalt
·         at Frogn kommune arbeider aktivt med energisparing og omlegging til ny teknologi med reduserte CO2-utslipp
·         ha en kampanje for utskifting av oljefyring til varmepumper/energieffektive energiformer i private og offentlige bygg
·         arbeide for at klimaperspektivet tas med i alle kommunale innkjøp
·         at kommunen gjennom landbrukssjefen legger til rette for en skogproduksjon som bidrar til opptak av klimagasser
·         bidra til etterutdanning av lærere i grunnskolen for en god oppfølging av læreplanens mål knyttet til klima og energi
·         at Frogn kommune skal satse på klimatiltak som også gir gode arbeidsplasser
lokalt og regionalt


NÆRING I FROGN
En god politikk for et bærekraftig næringsliv.
Frogn SV arbeider for et bærekraftig og miljøvennlig næringsliv i Frogn.  Det er viktig at kommunen tiltrekker seg lite arealkrevende bedrifter for å unngå tap av viktige landbruks- natur- og friluftsområder (LNF).  Næringsområdet ved Holt på over 500 mål ligger midt i et av Frogns viktigste friluftsområder og må ikke bygges ut til næring.  Holt park må omreguleres til et landbruks- natur- og friluftsområde (LNF). Frogn har allerede avsatt områder til arealkrevende industri og næring på Måna og ved Bunnefjorden (Fossen). Holter næringspark kan videreutvikles etter behov.

Frogn er i dag i stor grad preget av utpendling til andre kommuner. Det må derfor legges til rette for at flere kan bo og jobbe i kommunen. Frogn SV mener det må legges politiske føringer som tiltrekker seg og skaper flere varierte arbeidsplasser, og som krever lite areal.

Frogn kommune skal fremdeles satses på som en landbrukskommune. Frogn har alle forutsetninger til å være en god leverandør av kvalitetsprodukter fra landbruket. Det må opprettes et tett samarbeid med Universitetet i Ås for å motivere til nytenking innen landbruk og landbruksforskning, og som kan bidra til et fortsatt spennende og godt landbruk i Frogn.

Frogn SV tar klima og miljø på alvor og vil sette klare klimakrav til dagens næringer og til samtlige nyetableringer i kommunen.  Dette gjelder også kommunens egne anlegg og bygninger. Oppfølging av kommunens klimamelding må skje via årlige rapporter for å sikre gjennomføring av tiltakene.  Regjeringens og stortingets behandling av ny klimalov må følges opp lokalt og tilrettelegges for lokale forhold.

I dag ser vi dessverre en utarming av Drøbak Sentrum. For både turismen og lokalbefolkningen er bevaring og videreutvikling av Gamle Drøbak viktig. For å beholde og styrke Gamle Drøbak sin status som sentrum, må det legges til rette for en større variasjon av næringer, lett tilgang for tilreisende og gode forutsetninger for drift. Kommunen må i samarbeid med næringslivets organisasjoner være en pådriver for etablering av næring i sentrum.

SV vil
·        ha en sterkere politisk styring av næringspolitikken bl.a. ved å følge bedre opp lover og regler som berører næringslivet. Flere kommuner har innført den såkalte Skiensmodellen for å hindre sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Her krever det offentlige som byggherre fast ansatte, en majoritet av ansatte med fagbrev, aktive lærlingplasser og tak på antall underentreprenører ved alle byggeprosjekter
·        opprettholde dagens arbeidsmiljølov i Frogn for bl.a. å hindre utstrakt bruk av midlertidige ansatte i kommunal virksomhet
·        legge sterkere til rette for turisme i Frogn basert på gamle Drøbaks bygningsmiljø, Follo museum, akvariet på Sjøtorget og Oscarsborg festning og hele det fredede festningsområdet på begge sider av fjorden.  Dette krever også en betydelig bedring av infrastrukturen til og fra Frogn og Drøbak. Sjøtorget må restaureres og tilrettelegges for bl.a. utvikling av maritime næringer, turisme og for sjøtransport til og fra Oslo og andre deler av fjorden
·        akvariet utvikles til en hjørnestensbedrift i Frogn
·        samarbeide med bondelag og bygdekvinnelag om å opprette et "bondens marked" på Torget i Drøbak for kjøp av kortreist mat og lokale spesialprodukter
·        opprette et gründersenter/etablersenter i kommunens lokaler med gratis tilgang på rådgivende tjenester og utstyr etter modell av Oppegård kommune
·        skape en felles salgs- og markedsføringsplattform for kommunens små og mellomstore produsenter og selskaper
·        intensivere arbeidet med et høyhastighets bredbånd og dekning for mobiltelefoner som fungerer i hele kommunen
·        gi støtte til etablering av arbeidsplasser for folk som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet
·        arbeide for flere læringsplasser og god oppfølging av lærlinger i kommunal og privat virksomhet
·        motvirke privatisering av kommunale og interkommunale arbeidsplasser
·        samarbeide med organisasjoner innen kultur og næring om en handlingsplan for større aktivitet i Drøbak i stille perioder
·        gå imot søndagsåpne kjøpesentre
·        opprettholde søndagshandel i Drøbak sentrum i turistsesongen


ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

SV vil
·        gå imot bruk av regjeringens nye arbeidsmiljølov
·        arbeide mot sosial dumping, benytte fast ansatte, ansatte med fagbrev,
·        opprette lærlingeplasser
·        motvirke privatisering av kommunale og interkommunale arbeidsplasser

BOLIGER TIL ALLE
Frogn SV vil ha en moderat boligutbygging som følges opp parallelt med nødvendige tjenester som skoler, barnehager, omsorgsboliger og kommunikasjon. For å sikre Frognmarka som leveområde for plante- og dyreliv, og som en arena for et aktivt friluftsliv ønsker Frogn SV at marka sikres med en juridisk bindende markagrense der utbygginger ikke skal skje.  Frogn SV går inn for Frognmarkas venners forslag til markagrense. Frogn SV mener det er viktig å følge opp plansamarbeidet for Oslo og Akershus der utviklingsområder legges langs sentrale kommunikasjonslinjer som jernbane og busstraseer med hyppige avganger. Strategien er å redusere klimautslippene på transportsektoren bl.a. ved å legge til rette for bolig- og næringsutvikling langs follobanen. Frogn blir, i plansamarbeidet, vurdert til å være et område der det skal tas mest hensyn til vern, mens områder langs follobanen blir karakterisert som vekstområder.

I dag er det vanskelig for unge å etablere seg i Frogn grunnet de høye boligprisene og liten tilgang på egnede og rimelige boliger. Frogn SV mener derfor at kommunen må trekke Husbanken aktivt med i utbyggingen av ungdomsboliger i Frogn.

Utbygging av områder til boliger og næring må skje sentrumsnært som gjennom områdeplanen for Seiersten - Ullerud - Dyrløkke, gjennom fortetting av eksisterende boligområder og ved å prioritere områder nær Brevik og Dal i Nordre Frogn. Frogn SV mener dette gir bedre boligpolitiske løsninger enn å bygge ut friluftsområder som Kolstad – Klommestein området med 500 - 900 boliger.

SV vil
·         fortsatt arbeide for moderat utbygging: 50 nye boliger pluss 10 til fortetting per år
·         prioritere mindre og rimelige boliger framfor dyre eneboliger og leiligheter og at det ved utbygginger avsettes 20 prosent av boligmassen til ungdom og de som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet
·         øke kommunens startlån fra 8 til 18 millioner for ungdom og andre som har problemer med å skaffe seg boliglån privat
·         at den kommunale tomta ved idrettsbanen på Dal som ikke har kulturminner, kan utvikles til boligformål
·         at Kjøya området på Dal legges ut til boligformål
·         at det legges til rette for konvertering av hytter til boliger og at kommunen tilpasser regelverket for slik utbygging
·         at flyktninger som bosettes i Frogn, integreres i kommunens boligprogram

DRØBAK SENTRUM OG OMRÅDEPLAN GAMLE DRØBAK
Drøbak sentrum er preget av den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i en blanding av tidlig 60-talls blokker, eneboliger og næringsbygg.  Det er viktig for Frogn SV å beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. SV ønsker også å utvide sonen for å få med eldre og verneverdig bebyggelse nord, syd og øst for dagens vernesone.  Like viktig som å sikre enkelte hus innenfor antikvarisk område, Gamle Drøbak, er det å bevare det helhetlige kulturmiljøet.  Se hus, uthus, gårdsrom, haver og stier  på kryss og tvers som en helhet. Gamle Drøbak er satt på den såkalte NB-lista til Riksantikvaren som et kulturmiljø det er av nasjonal interesse å ta vare på.  Den nye planen for å sikre Gamle Drøbak må ta hensyn til dette.

SV vil
·         arbeide for å beholde og utvide Drøbak som antikvarisk spesialområde. Den delen av Kopås som er en del av fredningsområde Oscarsborg festning, tas med i ny plan for Gamle Drøbak. Utviklingen av områdene inntil vernesonen må i størst mulig grad ses i sammenheng med stedsutviklingen i Gamle Drøbak.
·         at kommunen lager en utstilling over områdeplanen gamle Drøbak i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak for å styrke forståelsen av de verdier som er knyttet til Gamle Drøbak
·         at det jevnlig øves på særlige brannverntiltak for Gamle Drøbak
·         sørge for en plan for oppgradering av hus i Gamle Drøbak som ikke blir holdt vedlike
·         bidra til et regelverk for vedlikehold av hus, uthus mv i vernesonen som kan tillates gjennomført, uten en for komplisert saksbehandling
·         arbeide for opprettholdelse og vedlikehold av eksisterende stier i Drøbak
·         opprettholde boplikten og oppfordre eierne til vedlikehold og riktig restaurering, bl.a. gjennom kurs for huseiere
·         opprette et fond som eiere av verneverdige hus kan søke på til vedlikehold

AVFALLSHÅNDTERING OG FORURENSNING
De senere års nytenkning på avfallsområdet har medført at vi har blitt flinkere til å se på søppel som en ressurs i stedet for et problem. Avfall er en ressurs som er råstoff for mange produkter. Det kastes for mye. Derfor må kommunen og Follo Ren styrke arbeidet med å resirkulere avfall som råstoff til nye varer. Dette er viktig i en klimasammenheng.

Dårlig og mangelfull kloakkering er et lokalt miljøproblem. Våre utslipp bidrar til forurensing av Oslofjorden og Bunnefjorden.  Manglende avløpsmuligheter hindrer utvikling av eldre boområder. Follo distriktsrevisjon har beregnet at med dagens ressursinnsats for vann og avløp vil det ta Frogn kommune 200 år å bytte ut gamle rør. Av klimamessige årsaker er det viktig at kommunen ser på fremtidig dimensjonering av avløpsrørene for å ta av for ekstremvær og hindre flomkatastrofer.

SV vil
·         øke og forbedre kildesorteringen av alt avfall. I tillegg til papir, plast og restavfall bør også glass, metall og farlig avfall innhentes ved boligen
·         videreutvikle handlingsplanen for vann og kloakk gjennom et ambisiøst investeringsprogram
·         gjennomføre EUs vanndirektiv ved fortsatt å støtte PURA og MORSA-programmene som har som mål å sikre god vannkvalitet i Bunnefjorden, Gjersjøen, Årungen og iVansjø-Hobøl-Hølenvassdragene.
·         at Frogn kommune skal bli en av de beste kommunene i landet på avfallshåndtering gjennom resirkulering og gjenbruk
·         at det legges til rette for mer hjemmekompostering av organisk avfall, siden organisk avfall utgjør en betydelig del av husholdningsavfallet og for bl.a. for å ivareta viktige næringsstoffer som fosfor
·         stimulere til kampanjer i samarbeid med Frogn bygdekvinnelag for å unngå kasting av mat fra private husholdninger og butikk-kjeder
·         gå inn for avgiftssystemer som belønner mer miljøvennlig atferd
·         arbeide for en kommunal gjenbruksstasjon med salg av vintage- og redesignprodukter


BARN OG UNGE - OPPVEKST OG OPPLÆRING
Å sikre gode oppvekstsvilkår er en av de viktigste samfunnsoppgavene. Barn og unges oppvekstforhold er avhengig av kommunal innsats og prioritering innenfor de fleste av kommunenes gjøremål.

Barnehager
Frogn SV vil fortsatt arbeide for barnehageplass til alle og for heving av kvaliteten i tilbudet.  Barnehagen tar vare på barna våre i de første og mest formende år av livet deres.  Barnehagen utgjør dessuten selve grunnmuren i utdanningsforløpet. Derfor er det så viktig at barnehagene har pedagogisk kompetanse og nok ansatte til at hvert enkelt barn får utvikle seg optimalt.

SV vil
·        ha en lovfestet bemanningsnorm for å forplikte kommunene til å ansette nok voksne med pedagogisk utdanning slik at barna gis trygghet, omsorg, utvikling og læring i barnehagen. Dette må gjennomføres nå og ikke vente til 2020 som mange partier går inn for
·        arbeide for at barnehagene har en voksen per 3 barn under 3 år og en voksen per 6 barn over 3 år
·        ha to barnehageopptak i året
·        ha et best mulig samarbeid barnehage, foreldre og kommunen
·        styrke ressurstilgangen fra kommunen til Frogns barnehager for å sikre flere kvalifiserte førskolelærere
·        øke ressursene for hjelp til barn med flyktning- og asylsøkerstatus
·        opprettholde dagens barnehagestruktur. I tillegg opprette og bygge ut barnehager i takt med befolkningsveksten i Frogn og helst gjennom nye mindre til mellomstore barnehager med et variert pedagogisk tilbud
·        innføre gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier
·        arbeide for at barn i barnehagen får et godt tilbud om mat med daglig tilgang til frukt og grønt


Skolen
Skolen skal gi lik og god kunnskap til alle barn og unge. Derfor satser SV på den offentlige fellesskolen. SV sier nei til flere privatskoler. I Frogn er det viktig å beholde dagens skole- og barnehagestruktur både for å opprettholde dagens gode skolemiljøer og for å kunne gi et godt, trygt og variert skoletilbud.

Undersøkelser Utdanningsforbundet har gjort viser at Frogn kommune ligger på en 396 plass av landets 428 kommuner når det gjelder lærertetthet. Lærertettheten anses som en av de viktigste faktorene for god undervisning, da lav lærertetthet gjør det vanskelig å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.  I gjennomsnitt har Frogns barne- og ungdomsskoler 23-24 elever pr klasse. Bedret lærertetthet fremmer læring og er i tillegg viktig for å kunne bygge gode relasjoner mellom elevene og lærer/elev. Dette kan bidra til å hjelpe elever som sliter med konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer, og som står i fare for å falle ut av skolen.
De elevene som tar yrkesrettet utdanning må få lærlingeplass. Utdannelsen må kunne avsluttes med fagbrev.  Elever med praksis/etiske linjer har også behov for praksisplasser.

SV vil
·         gjøre skoledagen bedre gjennom leksehjelp på alle skoletrinn, fysisk aktivitet og sunn mat hver dag. SFO gjøres på sikt om til et helhetlig pedagogisk tilbud i samarbeid med skolen
·        beholde dagens skolestruktur og sikre gode bemanningsnormer i skole og barnehager
·         øke lærertettheten i skolen bl.a. ved å gå inn for et lovbestemt minstenivå for antall lærere i hver klasse. Det skal maksimum være 15 elever pr lærer på 1-4 trinn og 20 elever pr lærer på 5-10 trinn
·         styrke tilbudet til elever som sliter faglig og mentalt, bl.a. ved å få flere yrkesgrupper inn i skolen som helsesøstre, miljø- og sosialarbeidere
·         begrense kommunalt pålagte krav om testing, dokumentasjon og rapportering slik at tiden kan brukes til undervisning
·         iverksette et prosjekt som avdekker tidstyvene i skolehverdagen
·         styrke tilbudet om mottaks-innføringsklassen på Dyrløkkeåsen for elever uten norskkunnskaper med minst en hel ny stilling
·        arbeide for at kommunens handlingsplan mot mobbing fungerer
·         at frukt og grønt serveres i kantiner beregnet på alle klassetrinn fra 1-10
·         at det opprettes kantiner også for elever i barneskolen

Frafall i videregående må angripes tidlig i utdanningsløpet
For å unngå frafall i videregående skole må jobben mot frafall starte allerede i barnehagen og i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsdirektoratets tall viser at frafallet i videregående skole ligger på rundt 30 prosent. Dette er ressursmessig en svært dårlig utvikling både for de som faller fra i skolen, og for samfunnet. Frafall på 30 prosent i videregående skole er beregnet til et årlig nasjonalt samfunnstap på flere milliarder kroner.

Forskning viser at det er viktig å sette inn tiltak gjennom hele skoleløpet og ikke minst i overgangene fra barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående.
Minoritetselever må vies ekstra oppmerksomhet da frafallet er størst blant disse bl.a. grunnet språkproblemer og integreringsvansker.

SV vil
·      styrke tilbudet i mottaks-/innføringsklassen på Dyrløkkeåsen skole for elever uten norskkunnskaper
·      bidra til at kontaktlærere/lærere i barne- og ungdomsskolen får økt kompetanse til å hjelpe elever med problemer som kan føre til frafall i utdanningsløpet
·      styrke pedagogisk innsats i barnehagene
·      styrke PP-tjenesten og helsesøsterordningen i skolene bl.a. ved flere ansettelser
·      styrke rusomsorgen for ungdom
·      gi skolen andre læringsarenaer utenfor klasserommet, lærlinge- og praksisplasser
·      stimulere til uteskole – en bro mellom teori og praksis


Styrke samarbeidet hjem-skole-barnehage-barnevern
Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole. Informasjonsflyten må være god for å kunne tilrettelegge for dialog og drøfting samt medvirkning og medbestemmelse. Når viktige endringer foreslås i skoleverket og i skolestrukturen, må kommunen legge til rette for full offentlighet om slike forslag.  

Frogn SV ønsker derfor at skoleeier følger opp samfunnsdelen i kommuneplanen der det heter at
·      kommunens virksomheter skal sørge for at all informasjon er tilgjengelig og forståelig
·      I tillegg ønsker Frogn SV at kommunen involverer Kommunens foreldreutvalg (KVU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i prosesser som har betydning for skolens læringsmiljø, og ved eventuelle fremtidige forslag til strukturendringer

EN GOD ALDERDOM I FROGN
Eldrepolitikk handler både om friske eldre og de som har behov for bistand fra det offentlige. En aktiv og trygg tilværelse holder folk friskere lenger. Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi de eldre en aktiv og meningsfylt hverdag.  Derfor er det viktig at flere aktivitører og miljøarbeidere ansettes i sykehjem og tilknyttes omsorgsboliger.

SV vil
·         at tjenester til eldre fortsatt skal drives i kommunal regi
·         arbeide for styrking av hjemmebaserte tjenester
·         fortsatt satse på dagtilbud til eldre, og sørge for penger til drift av seniorsenteret
·         at hjemmesykepleien fortsatt skal være en gratis tjeneste
·         at det opprettholdes differensierte satser på hjemmehjelp og tjenester levert av Frogn kommune
·         øke kostøre på sykehjemmene med minst 10 prosent
·         ha heldagsstillinger for demenskoordinator og seniorkontakt. I tillegg ønskes en ombudsperson for eldre
·         sørge for at Ullerud sykehjem utbygges i henhold til tidsplan og budsjett
·         bidra til kulturelle aktiviteter innen kunst, musikk og drama også skjer i institusjoner for eldre og syke, bl.a. gjennom Den kulturelle spaserstokken
·         at Grande beholdes som omsorgsbolig for eldre og for personer med særlige behov

EN GOD HELSE- OG SOSIALPOLITIKK
SV vil arbeide for et verdig og aktivt liv for alle i kommunen, også for de som rammes av sykdom, ulykker eller sosiale problemer.

SV vil
·         at helse- og sosialtjenester ikke privatiseres
·         en moderat husleie i de kommunale boligene
·         at boliger til de husløse integreres i vanlige boligmiljøer
·         styrke og videreutvikle det psykiatriske tilbudet
·         styrke det rusforebyggende arbeidet
·         opprettholde støtten til Krise- og incestsenteret i Follo
·         at helsesøstertjenesten utvides i takt med økende fødsels- og innbyggertall


KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV
Kulturbegrepet er bredt og det må gjenspeiles i et mangfoldig og rikt kulturliv i Frogn som når alle uavhengig av alder og bakgrunn. Kulturtilbudet må bidra til gjenkjennelse og skape tilhørighet i lokalmiljøet. Breddeidretten skal berike livet til hele befolkningen gjennom å gi god og livslang fysisk aktivitet i nærmiljøet. Sikring av nærturområder og Frognmarka legges også til rette for flere sportslige aktiviteter i tillegg til turer for alle aldersklasser.

SV vil
·         gå imot en utvikling der kommersialisering innsnevrer det kulturelle mangfoldet.
·         øke bevilgningene til Drøbak musikkorps.
·         opprettholde og styrke Frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner
·         opprettholde og styrke bibliotektilbudet bl.a. ved å utvide åpningstidene og styrke biblioteket med flere PC-er
·         sikre videre drift av Drøbak kino og andre kulturinstitusjoner som kulturarenaer
·         støtte videreutvikling av akvariet i Drøbak
·         ha økt satsing på kulturskoletilbudet og at kulturskolen må bli et gratistilbud til alle barn og unge
·         sikre kommunalt kulturstipend for ungdom
·         markedsføre Gamle Drøbak som en kulturarena for turister og at dette ses i sammenheng med utviklingen av kulturarrangementene på Oscarsborg festning
·         støtte Follo museums aktiviteter og styrke museet økonomisk i samarbeid med alle follokommunene
·         arbeide for at kommunens nye flerbrukshus kan brukes gratis av frivillige organisasjoner og foreninger
·         sørge for at flerbrukshuset blir tilgjengelig for alle trossamfunn og livssynsnøytrale organisasjoner    
·         legge til rette for at funksjonshemmede kan ta del i friluftslivet bl.a. ved å opprette stier for funksjonshemmede i deler av Frognmarka
·         sørge for at bakgårdskonsertene, kirkekonsertene og utviklingen av Oscarsborg som fyrtårn for kulturelle aktiviteter, blir opprettholdt og utvidet, særlig ut over sommersesongen
·         bidra til at Drøbak og Frogn blir kjent som et sentralt matsted langs Oslofjorden
·         støtte uorganiserte grupper som RC-klubben og andre grupper som ikke er organisert gjennom en forening
·         bidra til at Drøbak hundeklubb får tilgang til bedre lokaler for sine vinteraktiviteter og at det opprettes en hundepark i Frogn
·         støtte arbeidet til Frogn rideklubb med å beholde lokalene på Sogsti
·         bevare Frognmarka og sikre grønne turdrag fra sentrale områder til marka og grønne lunger i boområdene.
·         arbeide for en utvidelse av løypenettet i Frognmarka i samarbeid med Frognmarkas venner og DFI ski og arbeide for sikring og utvidelse av lysløypa
·         at turkart og oversikt over severdigheter oppdateres løpende og at marka merkes enda bedre
·         at fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som rekreasjonsområde for alle
·         arbeide for at det opparbeides parkeringsplasser ved innfallsportene til de større friluftsområdene

Vi vil ha et skifte fra blå politikk til rød/grønt - derfor skal du stemme på Frogn SV!
  
Kontaktpersoner i Frogn SV:


Leder:
Brit Østby Fredriksen
Holtervn 2A
1448 Drøbak
Tlf: 90 13 42 33

Nestleder og sekretær:
Sylvi Ofstad Samstag
Badehusgaten 15
1440 Drøbak
Tlf: 64935943/95463522

Styremedlem og kasserer:
Per T. Svendsen
Langebruveien 50
1455 Nordre Frogn
Tlf: 64 93 8003/415 10 652


Se også våre facebooksider: Frogn SV 

Bli medlem av SV
Innmelding mail til akershus@sv.no eller www.sv.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar